پرده تور صدفی

با سلام 

تور صدفی بریلنت 

پرکار

برای درگاه 3 متر شما با استری ترک و دوخت تهران+سرب

دکور لب حاشیه کالیفرنیا

قیمت پرده بدون دکور:850.000تومان 

قیمت پرده با دکور:1.030.000تومان

مارا در جشنواه پاییزه 50%OFFدر نمایشگاه بین المللی استان قزوین در تاریخ  1398/8/27 تا 1398/9/1همراهی بفرمایید

ادرس مغاز:قزوین/ نوروزیان/ابتدای حکمت 23/گالر پرده غفوری

تلفن:02833683076